Newsletter

Bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami dotyczącymi Cyfrowego Polsatu i spółek zależnych. Zapisz się do bezpłatnego newslettera serwisu cyfrowypolsatnews.pl.

Kontakt

Warto odwiedzić

Twitter

Ostatnio na forum

Facebook

PRZYJĘCIE NOWEJ POLITYKI DYWIDENDY SPÓŁKI CYFROWY POLSAT S.A.Drukuj

Cyfrowy Polsat
Cyfrowy Polsat niniejszym informuje o przyjęciu w dniu 22 stycznia 2014 r. nowej polityki dywidendy spółki. Obowiązuje i znajduje ona zastosowanie począwszy od jednostkowego zysku netto spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2014 r. Tym samym Cyfrowy Polsat zamierza zapewniać swoim akcjonariuszom udział w osiągniętym zysku poprzez wypłatę dywidendy.

Rekomendując podział zysku spółki za dany rok obrotowy objęty nową polityką dywidendy, zarząd spółki będzie przedkładać walnemu agromadzeniu propozycję wypłaty dywidendy w wysokości od 33% do 66% jednostkowego zysku netto spółki, jeżeli wskaźnik całkowitego zadłużenia grupy kapitałowej spółki dług netto/EBITDA na koniec roku obrotowego, którego dotyczy podział zysku, wyniesie poniżej 2,5x.

Przygotowując rekomendację co do podziału zysku spółki oraz propozycję wypłaty dywidendy, o których mowa w akapicie poprzedzającym, zarząd będzie brać również pod uwagę kwotę osiągniętego przez spółkę jednostkowego zysku netto, sytuację finansową grupy kapitałowej Spółki, istniejące zobowiązania (w tym ewentualne ograniczenia wynikające z umów dotyczących finansowania i zadłużenia spółki oraz jednostek z jej grupy kapitałowej), możliwość dysponowania kapitałami rezerwowymi, dokonywane przez zarząd i radę nadzorczą oceny perspektyw spółki i jej grupy kapitałowej w określonej sytuacji rynkowej, jak również konieczność wydatkowania środków w związku z realizacją nadrzędnego celu spółki i jej grupy kapitałowej, jakim jest stały rozwój, w szczególności poprzez akwizycje oraz podejmowanie nowych projektów.


Ponadto Cyfrowy Polsat poinformował o otrzymaniu w dniu 22 stycznia 2014 r. oświadczeń skierowanych do spółki przez następujące podmioty - Karswell Limited, Sensor Overseas Limited oraz Argumenol Investment Company Limited. Spółki, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, są wspólnikami spółki Metelem Holding Company Limited ("Metelem") oraz stronami zawartej ze spółką w dniu 14 listopada 2013 r. warunkowej umowy inwestycyjnej dotyczącej nabycia przez spółkę udziałów Metelem w zamian za akcje nowej emisji (akcje serii I) emitowane przez spółkę.
Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Nick:

Kod potwierdzający:
Kod potwierdzający