Newsletter

Bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami dotyczącymi Cyfrowego Polsatu i spółek zależnych. Zapisz się do bezpłatnego newslettera serwisu cyfrowypolsatnews.pl.

Kontakt

Warto odwiedzić

Twitter

Facebook

PRZYJĘCIE NOWEJ POLITYKI DYWIDENDY SPÓŁKI CYFROWY POLSAT S.A.Drukuj

Cyfrowy Polsat
Cyfrowy Polsat niniejszym informuje o przyjęciu w dniu 22 stycznia 2014 r. nowej polityki dywidendy spółki. Obowiązuje i znajduje ona zastosowanie począwszy od jednostkowego zysku netto spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2014 r. Tym samym Cyfrowy Polsat zamierza zapewniać swoim akcjonariuszom udział w osiągniętym zysku poprzez wypłatę dywidendy.

Rekomendując podział zysku spółki za dany rok obrotowy objęty nową polityką dywidendy, zarząd spółki będzie przedkładać walnemu agromadzeniu propozycję wypłaty dywidendy w wysokości od 33% do 66% jednostkowego zysku netto spółki, jeżeli wskaźnik całkowitego zadłużenia grupy kapitałowej spółki dług netto/EBITDA na koniec roku obrotowego, którego dotyczy podział zysku, wyniesie poniżej 2,5x.

Przygotowując rekomendację co do podziału zysku spółki oraz propozycję wypłaty dywidendy, o których mowa w akapicie poprzedzającym, zarząd będzie brać również pod uwagę kwotę osiągniętego przez spółkę jednostkowego zysku netto, sytuację finansową grupy kapitałowej Spółki, istniejące zobowiązania (w tym ewentualne ograniczenia wynikające z umów dotyczących finansowania i zadłużenia spółki oraz jednostek z jej grupy kapitałowej), możliwość dysponowania kapitałami rezerwowymi, dokonywane przez zarząd i radę nadzorczą oceny perspektyw spółki i jej grupy kapitałowej w określonej sytuacji rynkowej, jak również konieczność wydatkowania środków w związku z realizacją nadrzędnego celu spółki i jej grupy kapitałowej, jakim jest stały rozwój, w szczególności poprzez akwizycje oraz podejmowanie nowych projektów.


Ponadto Cyfrowy Polsat poinformował o otrzymaniu w dniu 22 stycznia 2014 r. oświadczeń skierowanych do spółki przez następujące podmioty - Karswell Limited, Sensor Overseas Limited oraz Argumenol Investment Company Limited. Spółki, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, są wspólnikami spółki Metelem Holding Company Limited ("Metelem") oraz stronami zawartej ze spółką w dniu 14 listopada 2013 r. warunkowej umowy inwestycyjnej dotyczącej nabycia przez spółkę udziałów Metelem w zamian za akcje nowej emisji (akcje serii I) emitowane przez spółkę.
Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Nick:

Kod potwierdzający:
Kod potwierdzający