Newsletter

Bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami dotyczącymi Cyfrowego Polsatu i spółek zależnych. Zapisz się do bezpłatnego newslettera serwisu cyfrowypolsatnews.pl.

Kontakt

Warto odwiedzić

Twitter

Ostatnio na forum

Facebook

CYFROWY POLSAT: ZAWARCIE ZNACZĄCEJ UMOWY KREDYTOWEJDrukuj

Cyfrowy Polsat
Cyfrowy Polsat informuje, iż w dniu 11 kwietnia 2014 r. spółka jako kredytobiorca wraz z Telewizją Polsat sp. z o.o., Cyfrowym Polsatem Trade Marks sp. z o.o., Polsat License Ltd. oraz Polsat Media Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. zawarła z konsorcjum banków polskich i zagranicznych umowę kredytów.


Umowa kredytów przewiduje udzielenie spółce kredytu terminowego do maksymalnej kwoty w wysokości 2.500.000.000,00 zł (dwa miliardy pięćset milionów złotych) oraz wielowalutowego kredytu rewolwingowego do maksymalnej kwoty stanowiącej równowartość 500.000.000,00 zł (pięciuset milionów złotych).

Kredyt terminowy oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej będącej sumą stopy WIBOR dla odpowiednich okresów odsetkowych oraz zastosowanej marży, natomiast kredyt rewolwingowy oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej będącej sumą, w zależności od waluty zadłużenia stopy WIBOR (dla zadłużenia w złotych) lub EURIBOR (dla zadłużenia w euro) lub LIBOR (dla zadłużenia w innej dopuszczalnej umową kredytów walucie) dla odpowiednich okresów odsetkowych oraz zastosowanej marży. Marża kredytu terminowego i kredytu rewolwingowego uzależniona jest od poziomu wskaźnika "całkowite zadłużenie" (ang. total leverage), w taki sposób, że im poziom wskaźnika będzie niższy, tym zastosowana marża również będzie niższa. Kredyt terminowy będzie spłacany w kwartalnych ratach, o różnej wysokości, począwszy od 30 czerwca 2014 r., a ostateczną datą spłaty kredytu będzie 11 kwietnia 2019 r. Ostateczną datą spłaty całości kredytu rewolwingowego, jest również dzień 11 kwietnia 2019 r.

Wierzytelności wobec spółki i pozostałych dłużników z tytułu powyższych kredytów zostaną zabezpieczone zabezpieczeniami ustanawianymi przez spółkę, jak i przez inne podmioty. W szczególności, zabezpieczenia te obejmować będą zastawy rejestrowe na zbiorze rzeczy ruchomych i praw majątkowych o zmiennym składzie, wchodzących w skład przedsiębiorstwa spółki i innych odpowiednich podmiotów, zastawy rejestrowe i finansowe na akcjach i udziałach spółek zależnych spółki, cesje praw na zabezpieczenie, hipoteki, oświadczenia notarialne o poddaniu się egzekucji oraz analogiczne zabezpieczenia ustanowione na udziałach (akcjach) lub aktywach spółek zależnych spółki, które są rządzone prawem obcym.

Kredyt terminowy i kredyt rewolwingowy zostaną wykorzystane przez spółkę w szczególności na:

1. Spłatę całości zadłużenia wynikającego z lub powołanego w następujących dokumentach:
i. umowa kredytu niepodporządkowanego (ang. Senior Facilities Agreement) z dnia 31 marca 2011 r. ze zmianami, zawarta przez Spółkę (jako kredytobiorcę) oraz określone strony finansujące,
ii. umowa dotycząca emisji dłużnych papierów wartościowych (ang. Indenture) z dnia 20 maja 2011 r. odnosząca się do zabezpieczonych obligacji niepodporządkowanych (ang. Senior Secured Notes);

2. Finansowanie bieżącej działalności Grupy.

Ponadto umowa kredytów dopuszcza m.in. możliwość: (i) wykorzystania powyższych kredytów na spłatę zadłużenia wynikającego z umowy dotyczącej emisji dłużnych papierów wartościowych (ang. Indenture) z dnia 17 lutego 2012 r. odnoszącej się do obligacji pay-in-kind (ang. PIK Notes) wyemitowanych przez Eileme 1 AB (publ), spółkę prawa szwedzkiego, spółkę zależną Metelem Holding Company Limited ("Metelem"), która z kolei zaś jest spółką dominującą Polkomtel Sp. z o.o. oraz (ii) finansowania akwizycji i innych płatności dozwolonych umową kredytów. Niezależnie od powyższego, na dzień niniejszego raportu bieżącego, spółka nie może zapewnić, że jakiekolwiek umorzenie oraz spłata obligacji PIK, jak również spłata innych zobowiązań spółek z Grupy Metelem, będzie miała miejsce i kiedy będzie miała miejsce.

Ponadto, zgodnie z postanowieniami umowy kredytów, w przypadku gdy wskaźnik zadłużenia jest utrzymany poniżej wskazanego w tej umowie poziomu, spółka ma możliwość zaciągnięcia dodatkowych kredytów. Warunki takich dodatkowych kredytów będą ustalane każdorazowo w umowie w związku z dodatkowym kredytem, zawieranej w związku z zaciągnięciem takiego dodatkowego kredytu, przy czym termin spłaty takiego dodatkowego kredytu nie może być wcześniejszy niż 6 miesięcy po ostatecznej spłacie kredytu terminowego oraz kredytu rewolwingowego.

Umowa kredytów przewiduje obowiązek spełnienia standardowych w tego typu transakcjach warunków zawieszających wypłatę opisanych powyżej kredytów oraz obowiązek spełnienia, po uruchomieniu kredytów, o których mowa powyżej, warunków następczych, które również są standardowo spotykane w transakcjach tego typu.

Umowa kredytów została uznana za znaczącą w związku z tym, że jej wartość przekracza 10% przychodów za ostatnie cztery kwartały obrotowe.

Zawarcie przez spółkę umowy kredytów ma na celu pozyskanie refinansowania, które umożliwi spłatę całości zadłużenia wynikającego z lub powołanego w dokumentach wskazanych powyżej, a co jest jednym z warunków zawieszających dla zobowiązania spółki do wyemitowania akcji na rzecz wspólników spółki Metelem, oraz zobowiązania wspólników Metelem do przeniesienia na spółkę udziałów Metelem w zamian za akcje nowej emisji, zgodnie z postanowieniami umów inwestycyjnych spółki ze wspólnikami Metelem z 14 listopada 2013 r.
Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Nick:

Kod potwierdzający:
Kod potwierdzający