Newsletter

Bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami dotyczącymi Cyfrowego Polsatu i spółek zależnych. Zapisz się do bezpłatnego newslettera serwisu cyfrowypolsatnews.pl.

Kontakt

Warto odwiedzić

Twitter

Ostatnio na forum

Facebook

SOLORZ: DOPIERO USTALIMY SKALĘ CIĘĆ ETATÓW W PLUSIEDrukuj

Plus
Wła­ści­ciel Po­lkom­te­la uspo­ka­ja pra­cow­ni­ków te­le­ko­mu. Za­rząd Po­lkom­te­la, ubo­ższy o Krzysz­to­fa Ki­lia­na i Bo­gu­sła­wę Ma­tu­szew­ską, od­bę­dzie w czwartek pierw­sze po­sie­dze­nie w no­wym ro­ku. We­dług in­for­ma­cji do, których dotarła "Rzeczpospolita", me­ne­dże­ro­wie spół­ki mo­gą prze­dys­ku­to­wać ta­kże re­struk­tu­ry­za­cję fir­my, choć ta­kie­go punk­tu w po­rząd­ku spo­tka­nia nie ma.

Zyg­munt So­lorz­-Żak, wła­ści­ciel i pre­zes Po­lkom­te­la, od po­cząt­ku za­po­wia­dał re­struk­tu­ry­za­cję fir­my. - Nie zo­sta­ły do tej po­ry pod­ję­te żad­ne de­cy­zje w tej spra­wie. A re­struk­tu­ry­za­cja bę­dzie na­stę­po­wać stop­nio­wo - po­wie­dział "Rz" wczo­raj So­lorz­-Żak. Z je­go słów wy­ni­ka­ło, że zmia­ny po­trwa­ją na­wet trzy la­ta.

Jak mó­wił biz­nes­men, re­struk­tu­ry­za­cja jest jed­nym z wie­lu te­ma­tów, któ­ry­mi za­rząd bę­dzie zaj­mo­wał się w naj­bli­ższym cza­sie. Ta­kże to, ile osób zo­sta­nie ob­ję­tych zwol­nie­nia­mi, do­pie­ro zo­sta­nie usta­lo­ne. Nie po­wie­dział jak szyb­ko mo­że do te­go dojść. Z roz­mów, ja­kie prze­pro­wa­dzi­li­śmy wy­ni­ka, że nie sta­nie się to jed­nak ra­czej w tym mie­sią­cu.

Ta­kże po czwartkowym po­sie­dze­niu za­rzą­du nie na­le­ży się spo­dzie­wać istot­nych de­cy­zji w spra­wie cięć eta­tów.

So­lorz­-Żak py­ta­ny, czy re­al­ne jest, aby w dłu­ższej per­spek­ty­wie z Po­lkom­te­la ode­szło 1,4 tys. (34 proc. wszyst­kich) osób mó­wił, że nie spo­sób te­go te­raz oce­nić. - In­for­ma­cje, któ­re po­ja­wia­ją się w pra­sie, to praw­do­po­dob­nie efekt plo­tek. Re­struk­tu­ry­za­cja z za­sa­dy obej­mu­je nie tyl­ko za­trud­nie­nie, ale ta­kże sys­tem i pro­ce­sy za­rzą­dza­nia - mó­wił. I do­da­wał nie­co uszczy­pli­wie: - Nie znam tak do­brze - jak nie­któ­rzy dzien­ni­ka­rze - licz­by osób ob­ję­tych re­struk­tu­ry­za­cją.

O tym, że pra­cę mo­że stra­cić do 1,4 tys. pra­cow­ni­ków Plu­sa na­pi­sał w śro­dę "Dzien­nik. Ga­ze­ta Praw­na". Licz­ba ta jest zbli­żo­na do gro­na pra­cow­ni­ków te­le­ko­mu, za­trud­nio­nych po­za głów­ny­mi pio­na­mi: ope­ra­cyj­nym, sprze­da­ży oraz mar­ke­tin­gu.

So­lorz­-Żak za­pew­nił nas też, że nie ru­szy­ły jesz­cze pra­ce nad in­te­gra­cją Po­lkom­te­la z gru­pą Cy­fro­we­go Pol­sa­tu. To ona mo­gła­by w na­tu­ral­ny spo­sób wpły­nąć na za­trud­nie­nie w obu gru­pach.

- W tej chwi­li prio­ry­te­tem jest wy­wią­za­nie się z wa­run­ków fi­nan­so­wa­nia, udzie­lo­ne­go przez ban­ki - po­wie­dział. Nie po­dał szcze­gó­łów tych wa­run­ków. Na za­kup Po­lkom­te­la (za­pła­cił za nie­go 15,1 mld zł) po­ży­czył w ub.r. po­nad 14 mld zł kre­dy­tów. Polkomtel weźmie część na siebie. Jak pi­sa­li­śmy, przy­go­to­wu­je się do ofer­ty pa­pie­rów dłu­żnych w USA. Się­gnie po kwo­tę od­po­wia­da­ją­cą 1 - 1,65 mld eu­ro.


źródło-Rzeczpospolita
Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Nick:

Kod potwierdzający:
Kod potwierdzający