Cyfrowy Polsat pożyczy Netii 350 mln zł

Netia zawarła z Cyfrowym Polsatem umowę pożyczki, w ramach której CP udzieli jej pożyczki pieniężnej w wysokości do 350 mln zł.

Środki pozyskane z udzielonej pożyczki zostaną przeznaczone na spłatę przez Netię w całości kredytu odnawialnego (rewolwingowego) w wysokości 335 mln zł, zaciągniętego w związku z przystąpieniem do umowy kredytów, a także na pozostałe cele operacyjne spółki – w wysokości do 15 mln zł.

Począwszy od dnia udostępnienia Netii pożyczki w ramach umowy, będą przysługiwały odsetki od pożyczki, naliczane według stałej stopy procentowej, nie odstającej od bieżących warunków rynkowych.

Pożyczka zostanie spłacona przez Netię wraz z odsetkami w formie 23 rat odsetkowych oraz 1 raty kapitałowo odsetkowej do dnia 31 lipca 2023 roku, przy czym Netia będzie uprawniona do wcześniejszego zwrotu całości lub części pożyczki wraz z naliczonymi odsetkami do dnia spłaty, bez żadnych dodatkowych opłat na rzecz Cyfrowego Polsatu z tego tytułu.

Na zabezpieczenie spłaty pożyczki wraz z odsetkami Netia złoży weksel własny niezupełny (in blanco) wraz z deklaracją wekslową.

Netia po spłacie kredytu odnawialnego (rewolwingowego) pozostanie stroną umowy kredytów na dotychczasowych zasadach, jako dodatkowy kredytobiorca oraz dodatkowy poręczyciel, z możliwością dalszego zaciągania zobowiązań finansowych w ramach kredytu odnawialnego (rewolwingowego) do maksymalnej kwoty w wysokości 1 mld zł.

Facebook Comments