Grupa Polsat Plus i ZE PAK inwestują w największy w Polsce projekt wiatrowy

Grupa Polsat Plus i ZE PAK dokonały wspólnej inwestycji, w ramach której nabyły wszystkie udziały w spółkach realizujących projekt zespołu elektrowni wiatrowych o łącznej mocy przyłączeniowej około 500 MW.

Należąca do Grupy Polsat Plus spółka PAK-Polska Czysta Energia sp. z o.o. i ZE PAK S.A. dokonały wspólnej inwestycji polegającej na nabyciu od Goalscreen Holdings Limited udziałów w spółkach projektowych: Energia Przykona sp. z o.o. oraz Neo Energia Przykona X sp. z o.o. Spółki te realizują projekt zespołu elektrowni wiatrowych w województwie opolskim o łącznej mocy przyłączeniowej około 500 MW.

Jesteśmy bardzo zadowoleni z wejścia, wspólnie z ZE PAK, w nowy projekt wiatrowy. Nasz udział jako Grupy Polsat Plus jestniewielki, ale dla nas jest kluczowe to, że jesteśmy w nim obecni i w zależności od potrzeb będziemy mogli zwiększyć nasze zaangażowanie. Projekt ma już wstępne założenia, jest w początkowym etapie rozwoju i zakładamy, że najpóźniejw 2030 r.będzie gotowy do rozpoczęcia budowy. O jego skali najlepiej świadczy fakt, że jest to zespół elektrowni o mocy 500 MW, a największa obecnie działającaw Polsce farma wiatrowa ma około 220 MWmówi Maciej Stec, Wiceprezes Zarządu ds. Strategii Grupy Polsat Plus.

PAK-Polska Czysta Energia (PAKPCE) nabyła 1% kapitałów zakładowych spółek projektowych, natomiast 99% udziałów nabył ZE PAK, przy czym łączne płatności w związku z nabyciem udziałów będą wynosiły, odpowiednio, dla PAK PCE nie więcej niż 1,2 mln EUR, a dla ZE PAK nie więcej niż 110 mln EUR. Kwota z tytułu nabycia udziałów będzie płatna w częściach wraz z postępem realizacji projektu, a jej ostateczna wysokość będzie zależała od finalnych parametrów projektu. Ponadto sprzedający oraz kupujący zawarli umowę przewidującą prawo sprzedaży oraz, odpowiednio, odkupu udziałów spółek projektowych, w przypadku gdyby projekt nie osiągnął określonych parametrów.

Równolegle PAKPCE i ZE PAK podpisały dokument określający główne warunki przyszłej umowy wspólników (term sheet), która m.in. przyznaje PAKPCE prawo do zwiększenia swojego udziału w spółkach projektowych i stały nadzór nad realizacją projektu przez udział w radach nadzorczych tych spółek.

Grupa Polsat Plus i ZE PAK będą dążyły do tego, aby projekt uzyskał statusu gotowości do budowy (ang. ready-to-build) do 31 grudnia 2030 r. W tym celu zostaną zawarte umowy o rozwój projektów między spółkami projektowymi a Energia Opole sp. z o.o. (spółką z grupy Neo Energy Group), w ramach których podejmowane będą działania ukierunkowane w szczególności na uzyskanie kompletu tytułów do gruntów, na których ma powstać farma wiatrowa, jak również pozwoleń umożliwiających rozpoczęcie jej budowy. Płatności z tytułu umów o rozwój projektów uzależnione będą od zakończenia określonych faz projektu, a całkowita kwota będzie zależała od finalnych parametrów farmy wiatrowej, w szczególności od osiągniętej mocy i szacowana jest na nie więcej niż 160 milionów EUR. Na dalszych etapach spółki projektowe będą zawierać zarówno kolejne umowy związane z rozwojem projektu, jak również umowy dotyczące budowy zespołów instalacji odnawialnych źródeł energii w postaci elektrowni wiatrowych.

Facebook Comments