Grupa Polsat Plus tłumaczy się ze wstępnych wyników finansowych za II kw. 2023 r.

Po analizie wstępnych skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Polsat Plus za II kw. 2023 r. stwierdzono, iż odchylają się one istotnie od oczekiwań rynkowych, wyrażonych w formie konsensusu opartego na prognozach publikowanych przez biura maklerskie, na poziomie skonsolidowanego zysku netto.

 

Przewidywany skonsolidowany zysk netto za II kwartał 2023 roku szacowany jest na poziomie 8,1 mln zł.

Odchylenie skonsolidowanego zysku netto od konsensusu rynkowego w II kwartale 2023 roku wynika przede wszystkich z następujących czynników:

  • rozpoznania w II kwartale 2023 roku udziału w stracie spółki PAK-PCE Sp. z o.o. Strata na poziomie skonsolidowanego zysku netto PAK-PCE wynikała m.in. z negatywnego wpływu rozporządzenia o maksymalnych cenach energii na wyniki operacyjne spółkami z Grupy nie będą miały istotnego wpływu na poziom skonsolidowanych wyników finansowych,
  • wyższych od konsensusu kosztów finansowych netto, co wynikało w głównej mierze z jednorazowego ujęcia kosztów o charakterze niegotówkowym związanych z przedterminową spłatą kredytów Grupy w II kwartale 2023 roku,
  • rozpoznania wyższego od oczekiwań rynkowych podatku dochodowego, co spowodowane było przede wszystkim wystąpieniem kosztów finansowania dłużnego w kwotach przekraczających limity tych kosztów możliwe do ujęcia w kalkulacji bieżącego podatku dochodowego oraz wystąpieniem strat podatkowych w działalności inwestycyjnej, których rozliczenie w przyszłości nie jest pewne.

Zarząd zastrzega, że sprawozdania finansowe Grupy Polsat Plus są w trakcie badania przez biegłego rewidenta, wobec czego wyniki finansowe nie są ostateczne i mogą ulec zmianie. Ostateczne wyniki zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie za I półrocze 2023 roku, który zostanie opublikowany 16 sierpnia 2023 roku.

Facebook Comments