Cyfrowy Polsat nie wypłaci dywidendy za 2022 r. bo przeznaczy ją na inwestycje

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. poinformował o niewypłaceniu dywidendy z jej zysku za rok obrotowy 2022. Decyzja została pozytywnie zaopiniowana przez radę nadzorczą.

Zarząd zdecydował nie rekomendować wypłaty dywidendy z zysku za rok 2022 z uwagi na kapitałochłonne strategiczne inwestycje realizowane przez spółkę w ramach Strategii 2023+, ukierunkowane na kontynuację rozwoju grupy kapitałowej w długim okresie zgodnie z nadrzędnym celem strategicznym, jakim jest trwały wzrost wartości spółki dla jej akcjonariuszy. Zatrzymane środki posłużą w szczególności do terminowej realizacji obecnie trwających projektów polegających, m.in., na budowie farm wiatrowych w Miłosławiu, Kazimierzu Biskupim, Człuchowie oraz Przyrowie o łącznej zainstalowanej mocy 150 MW. W efekcie realizacji ww. projektów na koniec roku 2024 szacowane możliwości produkcyjne energii z wiatru wyniosą ponad 430 GWh rocznie, co z jednej strony zapewni pełne zaspokojenie wewnętrznych potrzeb na energię elektryczną spółki i jej grupy kapitałowej i tym samym zniweluje jej ekspozycję na fluktuacje cen energii, a z drugiej strony umożliwi rozpoczęcie sprzedaży czystej energii do stron trzecich.

Równolegle, podejmując decyzję o niewypłacaniu dywidendy zarząd wziął pod uwagę utrzymujący się na podwyższonym poziomie, m.in. w efekcie finansowania strategicznych inwestycji, wskaźnik zadłużenia netto spółki, jak również niesprzyjające otoczenie makroekonomiczne, w szczególności wysoką presję inflacyjną oraz utrzymujące się na wysokim poziomie stopy procentowe przekładające się na rosnące koszty obsługi zadłużenia spółki Cyfrowy Polsat S.A. Jednocześnie zarząd podtrzymuje politykę dywidendową przyjętą w dniu 20 grudnia 2021 roku.

W związku z powyższym rekomendacją zarządu jest przeznaczenie całości zysku netto spółki za rok obrotowy 2022 w wysokości 1.248.575.921,33 PLN (jeden miliard dwieście czterdzieści osiem milionów pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia jeden złotych i trzydzieści trzy grosze) na kapitał zapasowy.

Facebook Comments